สมัครสมาชิก | ชื่อผู้ใช้ : รหัสผ่าน :
คำค้น : ไม่ระบุ >วิชา : >ระดับชั้น : >ปีการศึกษา :
การพัฒนาความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์และ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง อัตราส่วนและร้อยละ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โดยใช้กิจกรรมการเรียนรู้แบบสืบเส
โดย นายบำรุงญาติ เกิดมงคล last update @ 2014-12-17 14:17:13
ปีการศึกษา
2557
รายวิชา
คณิตศาสตร์
ระดับชั้น
ม.๑ - ม.๓
การพัฒนาความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์และ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง อัตราส่วนและร้อยละ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โดยใช้กิจกรรมการเรียนรู้แบบสืบเส
โดย นายสิทธิพงษ์ เมืองโคตร last update @ 2014-12-17 12:46:19
ปีการศึกษา
2557
รายวิชา
คณิตศาสตร์
ระดับชั้น
ม.๑ - ม.๓
การส่งเสริมพัฒนาการเด็กโดยการดื่มนม
โดย นางสาวสุริมาศ พันธุ์บัว last update @ 2014-04-09 15:45:01
ปีการศึกษา
2556
รายวิชา
วิทยาศาสตร์
ระดับชั้น
ปฐมวัย
นักเรียนเล่นแล้วไม่เก็บของเล่น
โดย นางพรภิรมย์ เพ็นเกาะ last update @ 2014-04-09 13:52:10
ปีการศึกษา
2556
รายวิชา
นักเรียนเล่นแล้วไม่เก็บของเล่น
ระดับชั้น
ปฐมวัย
เด็กปัสสาวะรดที่นอน
โดย นางสาวเปรมจิตต์ ชีขุนทด last update @ 2014-04-09 11:14:36
ปีการศึกษา
2556
รายวิชา
เด็กปัสสาวะรดที่นอน
ระดับชั้น
ปฐมวัย
การปรับพฤติกรรมการเล่นรุนแรงของเด็ก
โดย นางสาวณสุดา เตียนพลกรัง last update @ 2014-04-09 11:09:41
ปีการศึกษา
2556
รายวิชา
การปรับพฤติกรรมการเล่นรุนแรงของเด็ก
ระดับชั้น
ปฐมวัย
การแก้ปัญหาพฤติกรรมไม่กล้าออกมาหน้าชั้นเรียนของนักเรียนอบุบาล
โดย นางชนันท์พร วิชาศรี last update @ 2014-04-02 16:04:49
ปีการศึกษา
2556
รายวิชา
การแก้ปัญหาพฤติกรรมไม่กล้าออกมาหน้าชั้นเรียนของนัก
ระดับชั้น
ปฐมวัย
การศึกษากิจกรรมในการใช้อินเตอร์เน็ต
โดย นางสาวจิตติมา ชื่นวิโรจน์ last update @ 2014-04-02 15:31:26
ปีการศึกษา
2556
รายวิชา
การศึกษากิจกรรมในการใช้อินเตอร์เน็ต
ระดับชั้น
ปฐมวัย
การส่งเสริมทักษะการอ่านสะกดคำของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษา
โดย นางลำดวน ชื่นวิโรจน์ last update @ 2014-04-02 15:25:50
ปีการศึกษา
2556
รายวิชา
การส่งเสริมทักษะการอ่านสะกดคำของนักเรียนระดับชั้นป
ระดับชั้น
ป.๑ - ป.๓
การอ่านแบบฝึกทักษะสระไทย
โดย นางลัดดา พรมนาเสียว last update @ 2014-04-02 15:18:00
ปีการศึกษา
2556
รายวิชา
การอ่านแบบฝึกทักษะสระไทย
ระดับชั้น
ปฐมวัย
การพัฒนาทักษะในด้านการอ่าน
โดย นางนัทธมน ลมจะโปะ last update @ 2014-04-02 10:48:22
ปีการศึกษา
2556
รายวิชา
การพัฒนาทักษะในด้านการอ่าน
ระดับชั้น
ปฐมวัย
การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมทางด้านการฟัง
โดย นางสาวสุกฤตา ศิริกิจสกุล last update @ 2014-04-02 10:31:03
ปีการศึกษา
2556
รายวิชา
การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมทางด้านการฟัง
ระดับชั้น
ปฐมวัย
เด็กไม่ชอบดื่มนม ห้องเด็กเล็ก 2 ขวบ
โดย นางลักษณาวัลย์ ธนกูลกิจ last update @ 2014-03-26 16:02:16
ปีการศึกษา
2556
รายวิชา
เด็กไม่ชอบดื่มนม ห้องเด็กเล็ก 2 ขวบ
ระดับชั้น
ปฐมวัย
การพัมนาความกล้าแสดงออกผ่านกิจกรรมเสริมประสบการณ์
โดย นางสาวพิจิตรา จันสม last update @ 2014-03-26 15:58:53
ปีการศึกษา
2556
รายวิชา
การพัมนาความกล้าแสดงออกผ่านกิจกรรมเสริมประสบการณ์
ระดับชั้น
ปฐมวัย
พฤติกรรมการรังแกเพื่อน กรณีศึกษานักเรียน
โดย นางคณิศร์พร ตงกระโทก last update @ 2014-03-26 15:50:42
ปีการศึกษา
2556
รายวิชา
พฤติกรรมการรังแกเพื่อน กรณีศึกษานักเรียน
ระดับชั้น
ปฐมวัย
ส่งเสริมทักษะการระบายสี ชั้นอนุบาล 3 ขวบ
โดย นางทิพาพร ปูนขุนทด last update @ 2014-03-26 14:36:42
ปีการศึกษา
2556
รายวิชา
ส่งเสริมทักษะการระบายสี ชั้นอนุบาล 3 ขวบ
ระดับชั้น
ป.๑ - ป.๓
การแก้ปัญหาเด็กไม่รู้จักการรอคอย โดยการเล่านิทาน
โดย นางจำเนียร อาจจำนงค์ last update @ 2014-03-26 14:20:59
ปีการศึกษา
2556
รายวิชา
การแก้ปัญหาเด็กไม่รู้จักการรอคอย โดยการเล่านิทาน
ระดับชั้น
ปฐมวัย
การพัฒนากล้ามเนื้อใหญ่-กล้ามเนื้อเล็กของนักเรียน
โดย นางสาวเพ็ญนภา ประเสริฐยิ่ง last update @ 2014-03-26 14:14:34
ปีการศึกษา
2557
รายวิชา
การพัฒนากล้ามเนื้อใหญ่-กล้ามเนื้อเล็กของนักเรียน
ระดับชั้น
ปฐมวัย
การแก้ปัญหาการนอนหลับยากของนักเรียนชั้นเด็กเล็ก
โดย นางสาคร รักล้ำเลิศ last update @ 2014-03-26 14:02:12
ปีการศึกษา
2556
รายวิชา
การแก้ปัญหาการนอนหลับยากของนักเรียนชั้นเด็กเล็ก
ระดับชั้น
ปฐมวัย
การใช้นิทานและคำคล้องจองเพื่อพัฒนาคูณลักษณะความมีวินัยและความรับผิดชอบ
โดย นางสาวปุณณาสา อินจะบก last update @ 2014-03-26 11:25:38
ปีการศึกษา
2556
รายวิชา
วิทยาศาสตร์
ระดับชั้น
ปฐมวัย
ผลของการจัดกิจกรรมเล่านิทานต่อความมีระเบียบวินัยในตนเองของเด็กปฐมวัย
โดย นางนงพงา ศิริโภคานนท์ last update @ 2014-03-26 11:15:16
ปีการศึกษา
2556
รายวิชา
ผลของการจัดกิจกรรมเล่านิทานต่อความมีระเบียบวินัยใน
ระดับชั้น
ปฐมวัย
การพัฒนาพฤติกรรมการรับประทานผักของเด็ก
โดย นางรินรดี อภัยพัฒนา last update @ 2014-03-26 11:05:22
ปีการศึกษา
2556
รายวิชา
การพัฒนาพฤติกรรมการรับประทานผักของเด็ก
ระดับชั้น
ปฐมวัย
การแก้ปํญหาเด็กร้องไห้
โดย นางสุพรรษา เถียนนอก last update @ 2014-03-25 15:52:31
ปีการศึกษา
2556
รายวิชา
การแก้ปํญหาเด็กร้องไห้
ระดับชั้น
ปฐมวัย
นักเรียนเล่นแล้วไม่เก็บของเล่น
โดย นางฐิติมา ละว้า last update @ 2014-03-25 15:10:12
ปีการศึกษา
2556
รายวิชา
นักเรียนเล่นแล้วไม่เก็บของเล่น
ระดับชั้น
ปฐมวัย
การแก้ปัญหาเด็กปัสสาวะรดที่นอน
โดย นางฐิติมา ละว้า last update @ 2014-03-25 15:05:55
ปีการศึกษา
2556
รายวิชา
การแก็ปัญหาเด็กปัสสาวะรดที่นอน
ระดับชั้น
ปฐมวัย
การพัฒนาการดำเนินงานอนามัยโรงเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2556 โรงเรียนเทศบาล ๒ (วัดสมอราย) อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา
โดย นางพจมาน จงอบกลาง last update @ 2013-11-15 11:28:51
ปีการศึกษา
2556
รายวิชา
สุขศึกษา และพลศึกษา
ระดับชั้น
ป.๔ - ป.๖
การพัฒนาผู้เรียนเพื่อเข้าสู่ระบบสายงานอาชีพอย่างมีคุณภาพ
โดย นางสุชาดา ทางตะคุ last update @ 2013-11-14 16:16:06
ปีการศึกษา
2556
รายวิชา
การพัฒนาผู้เรียน
ระดับชั้น
โปรดระบุ..
การพัฒนาบุคลากรเพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
โดย นางสุชาดา ทางตะคุ last update @ 2013-11-14 16:15:16
ปีการศึกษา
2556
รายวิชา
การพัฒนาบุคลากร
ระดับชั้น
โปรดระบุ..
การพัฒนาทักษะการคิดคำนวณการหารที่ตัวตั้งมีสองหลักตัวหารมี หนึ่งหลักและผลหารมีสองหลัก โดยใช้แบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ของนักเรียน
โดย นางกุลิสรา เผือกแก้ว last update @ 2013-11-13 12:41:45
ปีการศึกษา
2556
รายวิชา
คณิตศาสตร์
ระดับชั้น
ป.๑ - ป.๓
การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนเพื่อส่งเสริมความสามารถทางการคิดวิเคราะห์ที่มีต่อ ผลสัมฤทธิ์ทางการอ่านจับใจความของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4
โดย นางคัทรียา มีฤกษ์สม last update @ 2013-11-11 16:35:18
ปีการศึกษา
2556
รายวิชา
ภาษาไทย
ระดับชั้น
ป.๔ - ป.๖
รายงานผลการใช้แบบฝึกเพื่อพัฒนาความสามารถทางการเขียนเชิงสร้างสรรค์ของนักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4
โดย นางคัทรียา มีฤกษ์สม last update @ 2013-11-11 16:33:48
ปีการศึกษา
2556
รายวิชา
ภาษาไทย
ระดับชั้น
ป.๔ - ป.๖
แบบฝึกทักษะการเขียนสะกดคำตามมาตราตัวสะกดชั้นประถมศึกษาปีที่ ๒
โดย นางวาสนา ขัติยะ last update @ 2013-11-11 16:20:53
ปีการศึกษา
2556
รายวิชา
ภาษาไทย
ระดับชั้น
ป.๑ - ป.๓
การประเมินโครงการโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพของโรงเรียนเทศบาล ๒ (วัดสมอราย) สำนักการศึกษา เทศบาลนครนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา
โดย นางดุษฎี ปิดตะคุ last update @ 2013-11-11 16:13:11
ปีการศึกษา
2556
รายวิชา
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
ระดับชั้น
ทุกระดับ
รายงานการพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง งานใบตองของไทย กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (งานประดิษฐ์) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
โดย นางพูนสุข ศรีไชย last update @ 2013-11-11 15:56:34
ปีการศึกษา
2556
รายวิชา
การงานอาชีพ และเทคโนโลยี
ระดับชั้น
ม.๑ - ม.๓
รายงานการสร้างและพัฒนาบทเรียนสำเร็จรูป เรื่องการแก้โจทยืปัญหากลุ่มสาระการเรียนรู้คณฺตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔
โดย นางมยุรี มบขุนทด last update @ 2013-11-11 11:56:08
ปีการศึกษา
2556
รายวิชา
คณิตศาสตร์
ระดับชั้น
ป.๔ - ป.๖
การประเมินโครงการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมนักเรียน โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดสมอราย) เทศบาลนครนครราชสีมา
โดย นายชูชาติ โจมฤทธิ์ last update @ 2013-11-11 11:50:04
ปีการศึกษา
2556
รายวิชา
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
ระดับชั้น
ทุกระดับ
บทเรียนสำเร็จรูป ชนิด และหน้าที่ของคำ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นมัธยมศึกษาปีที่๑
โดย นางนางอังสะนา ยิ่งวงษ์ last update @ 2013-11-11 11:44:33
ปีการศึกษา
2556
รายวิชา
ภาษาไทย
ระดับชั้น
ม.๑ - ม.๓
การพัฒนาหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (e-book) กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (นาฏศิลป์) เรื่อง นาฏศิลป์ไทยกับวิถีชีวิต สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5
โดย นางอัจฉรา ดวงแสง last update @ 2013-11-11 11:37:24
ปีการศึกษา
2556
รายวิชา
ศิลปะ
ระดับชั้น
ป.๔ - ป.๖
การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร
โดย นายชูศักดิ์ พัดทะเล last update @ 2013-11-11 11:17:58
ปีการศึกษา
2556
รายวิชา
การงานอาชีพ และเทคโนโลยี
ระดับชั้น
ป.๔ - ป.๖
รายงานการพัฒนาชุดการสอนแบบศูนย์การเรียน เรื
โดย นางธัญลักษณ์ เกวขุนทด last update @ 2013-11-11 11:10:07
ปีการศึกษา
2556
รายวิชา
วิทยาศาสตร์
ระดับชั้น
ป.๔ - ป.๖
การพัฒนาความสามารถทางการเรียนวิชาคอมพิวเตอร์ เรื่องการใช้งานโปรแกรม Microsoft Powerpoint สำหรับเด็กเรียนอ่อนในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 25
โดย นายชูศักดิ์ พัดทะเล last update @ 2013-11-07 09:02:03
ปีการศึกษา
2556
รายวิชา
การงานอาชีพ และเทคโนโลยี
ระดับชั้น
ป.๔ - ป.๖
การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง การโจทย์ปัญหา การบวก ลบ คูณ หารระคน ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔ โดยใช้แบบฝึกทักษะกระบวนการคิด
โดย นางชนานันท์ ทองนาค last update @ 2013-09-24 13:42:19
ปีการศึกษา
2556
รายวิชา
คณิตศาสตร์
ระดับชั้น
ป.๔ - ป.๖
แผนการจัดประสบการณ์การพัฒนาความพร้อมของเด็กปฐมวัย โดยใช้กิจกรรมเกมการละเล่นเด็กไทย
โดย นางจำเนียร อาจจำนงค์ last update @ 2013-09-09 00:37:51
ปีการศึกษา
2556
รายวิชา
วิทยาศาสตร์
ระดับชั้น
อนุบาล
แผนการจัดประสบการณ์กิจกรรมการเล่านิทานเพื่อพัฒนาความสามารถทางการพูดของเด็กปฐมวัย
โดย นางวรรณฤดี ค้ำชู last update @ 2013-09-09 00:33:02
ปีการศึกษา
2555
รายวิชา
วิทยาศาสตร์
ระดับชั้น
อนุบาล
ศึกษาทักษะการนิเทศภายในสถานศึกษาของผู้ทำหน้าที่นิเทศภายในโรงเรียนสังกัดเทศบาลนครนครราชสีมา
โดย นางสาวนันทากร คัมภีร์พงศ์ last update @ 2013-09-09 00:10:22
ปีการศึกษา
2551
รายวิชา
วิทยาศาสตร์
ระดับชั้น
ป.๑ - ป.๓
การศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการทำวิจัยในชั้นเรียนของครูในสังกัดเทศบาลนครนครราชสีมา
โดย นางสาวนันทากร คัมภีร์พงศ์ last update @ 2013-09-08 23:55:51
ปีการศึกษา
2556
รายวิชา
วิทยาศาสตร์
ระดับชั้น
ป.๑ - ป.๓
การพัฒนาการทำงานให้ทันกำหนดเวลาของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๒/๑ โรงเรียนเทศบาล ๑
โดย นางสุภาภรณ์1 พงศ์ผาสุก last update @ 2013-09-03 14:42:32
ปีการศึกษา
2556
รายวิชา
โปรดระบุ...
ระดับชั้น
ป.๑ - ป.๓
การเเก้ปัญหาการหาผลหารที่ตัวหารมีสองหลักโดยวิธีหารยาวไม่ถูกต้อง ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔/๔ โรงเรียนเทศบาล ๑
โดย นางสุพัตรา ขำอเนก last update @ 2013-09-03 14:31:09
ปีการศึกษา
2556
รายวิชา
คณิตศาสตร์
ระดับชั้น
ป.๔ - ป.๖
การเเก้ไขปัญหาการอ่านและเขียนบอกเวลากลางคืนไม่ถูกต้องของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔/๔
โดย นางสุพัตรา ขำอเนก last update @ 2013-09-03 14:25:43
ปีการศึกษา
2556
รายวิชา
โปรดระบุ...
ระดับชั้น
ป.๔ - ป.๖
การเเก้ไขปัญหานักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓/๑ เขียนสะกดคำไม่ถูกต้อง
โดย นางศรัณญา พันธ์วิเศษศักดิ์ last update @ 2013-09-03 14:21:27
ปีการศึกษา
2556
รายวิชา
ภาษาไทย
ระดับชั้น
ป.๑ - ป.๓
การพัฒนาทักษะขั้นพื้นฐานในด้านการอ่านสะกดคำของนักเรียนชั้นประถทศึกษาปีที่ ๑/๓ จำนวน ๔ คน
โดย นางสมลักษณ์ ใจพุดซา last update @ 2013-09-03 10:20:29
ปีการศึกษา
2556
รายวิชา
ภาษาไทย
ระดับชั้น
ป.๑ - ป.๓
การอ่านออกเสียง จับใจความ ตอบคำถาม เพื่อกระตุ้นความคิดในการจดจำต่อเรื่องที่อ่าน
โดย นางลลิตา บุญยง last update @ 2013-09-03 10:18:02
ปีการศึกษา
2556
รายวิชา
ภาษาไทย
ระดับชั้น
ป.๑ - ป.๓
การเเก้ไขปัญหาการเขียนสระอิ สระอี ไม่ถูกต้องตามอักขรวิธีของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓/๔
โดย นางสุพัตรา ขำอเนก last update @ 2013-09-03 10:03:08
ปีการศึกษา
2556
รายวิชา
ภาษาไทย
ระดับชั้น
ป.๑ - ป.๓
การศึกษาปัญหาความคงทนในการจำคำศัพท์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖
โดย นางเพชุดา สหุนาฬุ last update @ 2013-09-03 09:59:40
ปีการศึกษา
2556
รายวิชา
ภาษาต่างประเทศ
ระดับชั้น
ป.๔ - ป.๖
การเเก้ไขนักเรียนเขียนสะกดคำไม่ถูกต้อง
โดย นางมะลิวัลย์ บุญเรืองศรี last update @ 2013-09-03 09:54:26
ปีการศึกษา
2556
รายวิชา
ภาษาไทย
ระดับชั้น
ป.๑ - ป.๓
ศึกษาสภาพปัญหาสาเหตุนักเรียนที่รูปผลการทดลองไม่ได้ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖/๔
โดย นางวันทา ดวงเงิน last update @ 2013-09-03 09:42:24
ปีการศึกษา
2556
รายวิชา
วิทยาศาสตร์
ระดับชั้น
ป.๔ - ป.๖
การศึกษาสภาพปัญหาและสาเหตุสังเกตเเล้วเขียนลงข้อสรุปในการทดลอง เรื่องการคายน้ำของใบไม้ไม่ได้ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่๔/๑-๔/๔
โดย นางศรัณญา พันธ์วิเศษศักดิ์ last update @ 2013-09-03 09:37:27
ปีการศึกษา
2556
รายวิชา
วิทยาศาสตร์
ระดับชั้น
ป.๔ - ป.๖
การพัฒนาผู้เรียนที่อ่านเเละเขียนไม่คล่องในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑/๒
โดย นางสีจันทร์ สีดอกพุด last update @ 2013-09-03 09:30:34
ปีการศึกษา
2556
รายวิชา
ภาษาไทย
ระดับชั้น
ป.๑ - ป.๓
การพัฒนาผู้เรียนที่อ่านเเละเขียนไม่คล่องในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑/๒
โดย นางสีจันทร์ สีดอกพุด last update @ 2013-09-03 09:29:20
ปีการศึกษา
2556
รายวิชา
ภาษาไทย
ระดับชั้น
ป.๑ - ป.๓
การพัฒนาทักษะในการวาดภาพของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๒/๓
โดย นางสิริพร บุตรศรีภูมิ last update @ 2013-09-03 09:24:50
ปีการศึกษา
2556
รายวิชา
ศิลปะ
ระดับชั้น
ป.๑ - ป.๓
การพัฒนาการมีระเบียบวินัยในตัวเองของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓/๒
โดย นางลลิตา บุญยง last update @ 2013-09-03 09:19:53
ปีการศึกษา
2556
รายวิชา
โปรดระบุ...
ระดับชั้น
ป.๑ - ป.๓
การพัฒนาการอ่านสะกดคำของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑/๑
โดย นางอัมพรรัตน์ โม้สา last update @ 2013-09-03 09:14:58
ปีการศึกษา
2556
รายวิชา
ภาษาไทย
ระดับชั้น
ป.๑ - ป.๓
การพัฒนาการทำงานให้ทันกำหนดเวลาของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๒/๓
โดย นางสุภาภรณ์ อักษรวุฒิ last update @ 2013-09-03 09:11:00
ปีการศึกษา
2556
รายวิชา
โปรดระบุ...
ระดับชั้น
ป.๑ - ป.๓
การใช้สื่อเพื่อจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑/๓
โดย นางสมลักษณ์ ใจพุดซา last update @ 2013-09-03 09:05:30
ปีการศึกษา
2556
รายวิชา
ภาษาไทย
ระดับชั้น
ป.๑ - ป.๓
การแก้ปัญหาการคูณไม่ได้
โดย นางศิราภรณ์ โพธิ์เนียม last update @ 2013-09-03 08:57:47
ปีการศึกษา
2556
รายวิชา
คณิตศาสตร์
ระดับชั้น
ป.๑ - ป.๓
ภาวะความสุขสมบูรณ์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
โดย นางพนมสรวง จิตธนะสุวรรณ last update @ 2013-08-16 16:09:48
ปีการศึกษา
2556
รายวิชา
สุขศึกษา และพลศึกษา
ระดับชั้น
ม.๔ - ม.๖
รายงานการวิจัยโรงเรียนเทศบาล ๒ (วัดสมอราย)
โดย นางสาวนันทากร คัมภีร์พงศ์ last update @ 2013-08-08 13:54:18
ปีการศึกษา
2556
รายวิชา
วิทยาศาสตร์
ระดับชั้น
ป.๑ - ป.๓
การแก้ปัญหาการหาผลหารที่ตัวหารมีสองหลักโดยวิธีหารยาวไม่ถูกต้อง ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔/๔
โดย นางสุพัตรา ขำเอนก last update @ 2013-07-25 14:18:17
ปีการศึกษา
2556
รายวิชา
คณิตศาสตร์
ระดับชั้น
ป.๔ - ป.๖
การแก้ปัญหาการอ่านและเขียนบอกเวลากลางคืนไม่ถูกต้องของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔/๔
โดย นางสุพัตรา ขำเอนก last update @ 2013-07-25 14:14:21
ปีการศึกษา
2556
รายวิชา
คณิตศาสตร์
ระดับชั้น
ป.๔ - ป.๖
การแก้ไขปัญหาการเขียนสระอิ สระอี ไม่ถูกต้องตามอักขรวิธีของนักเรียนชั้นประถมศึกษา 3/4
โดย นางสุพัตรา ขำเอนก last update @ 2013-07-24 13:26:53
ปีการศึกษา
2555
รายวิชา
ภาษาไทย
ระดับชั้น
ป.๑ - ป.๓
                                                                               
จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์
วันนี้ 21 คน
เมื่อวานนี้ 397 คน
เดือนนี้ 2891 คน
ปีนี้ 11210 คน
ทั้งหมด 401730 คน

Moggie Web Decore & Design